SOFT SKILLS…η απάντηση στην επέλαση των robots.

AAEAAQAAAAAAAAeEAAAAJDM3NWY5ODgxLWRkZjctNGM2Ni05YzBhLWYzZjA5YjhjOWNmNg

Ένας όρος που κάνει συχνά αισθητή την παρουσία του σε άρθρα σχετικά με την επιλογή επαγγέλματος, τις προοπτικές των επαγγελμάτων σε ένα μέλλον το οποίο  θα κυριαρχείται από τη χρήση της τεχνολογίας και συγκεκριμένα της τεχνητής νοημοσύνης είναι τα soft skills.

Τα «soft skills» συχνά αποκαλούνται, μεταξύ άλλων, και «people skills», «social skills» ή «interpersonal skills» και σε αντίθεση με τα «hard skills» τα οποία περιγράφουν το σύνολο των τεχνικών ικανοτήτων ενός ατόμου που χρησιμοποιεί για να διεκπεραιώσει μια σειρά συγκεκριμένων εργασιών στα πλαίσια ενός μόνο επαγγέλματος, τα «soft skills» εφαρμόζονται ευρέως σε πολλά διαφορετικά επαγγέλματα και πεδία.

darwin

Σε παγκόσμιες έρευνες στις οποίες έχουν ρωτηθεί διευθυντές προσωπικού μεγάλων πολυεθνικών επιχειρήσεων προκύπτει πως ένας μεγάλος αριθμός εργαζόμενων με πτυχίο και μεταπτυχιακό δεν μπορούν να μπουν στην αγορά εργασίας ή να παραμείνουν σε αυτήν λόγω της έλλειψης soft skills. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το οποίο αναδεικνύει και συνοψίζει την σημασία των δεξιοτήτων αυτών είναι η φράση πολλών ειδικών την οποία πολύ συχνά ακούμε ή διαβάζουμε, σύμφωνα με την οποία «τα hard skills μπορούν να σου ‘φέρουν’ την συνέντευξη, αλλά χρειάζεσαι τα soft skills για να πάρεις -και να κρατήσεις- την δουλειά». Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις έρευνες του Stanford Research Institute και του Carnegie Mellon Foundation (2008), οι 500 πιο επιτυχημένοι CEO του διάσημου περιοδικού Fortune αποδεικνύουν ότι το 75% της μακροχρόνιας επιτυχίας τους είναι αποτέλεσμα των «soft skills» που κατέχουν, ενώ  μόνο κατά 25% είναι χάρις στις τεχνικές τους ικανότητες. Παρόμοια αποτελέσματα είχε και μια έρευνα που διεξήχθη στο πανεπιστήμιο του Harvard, σύμφωνα με την οποία το 80% των επιτευγμάτων στην καριέρα κάποιου οφείλεται στα «soft skills», ενώ μόλις το 20% καθορίζεται από τα «hard skills».

red-running-man1

Ποιες είναι λοιπόν κάποιες από αυτές τις δεξιότητες;

Προσαρμοστικότητα, εταιρική κουλτούρα, ομαδικό πνεύμα, ηγετικές ικανότητες, ανθεκτικότητα στη ματαίωση, πρωτοβουλία και δημιουργικότητα, αποφασιστικότητα και ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων, ψηφιακές γνώσεις, καλή γνώση της μητρικής αλλά και ξένων γλωσσών είναι κάποιες από αυτές.

Επομένως, συνειδητοποιούμε πως αντί να αναζητούμε επαγγέλματα με προοπτικές πρέπει εμείς να μεταλλαχθούμε σε ανθρώπους με προοπτικές. Μόνο έτσι θα μπορούμε να νιώθουμε ασφαλείς σε μια αγορά εργασίας που πολλές θέσεις εργασίας θα χαθούν από ρομπότ…τα οποία ,όμως, δε θα έχουν αρκετές από αυτές τις δεξιότητες.

Πάνος Σταυρόπουλος

Advertisement

«Ρύθμιση θεμάτων Μετεγγραφών για αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες.»

αρχείο λήψης

ΘΕΜΑ : «Ρύθμιση θεμάτων Μετεγγραφών για αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα και στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες.»
O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 21 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) «Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας … και
άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β) Του άρθρου 17 του ν.4521/2018(Α΄ 38) « Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις».
γ) Του άρθρου 2 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις
για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
δ) Του άρθρου 35 του ν. 4115/2013 (Α΄ 24) «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου
Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και
άλλες διατάξεις».
ε) Των άρθρων 57, 59 και 60 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159) «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη
διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις.»
στ) Tου π.δ.70/2015 (Α΄ 114) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού……και Τουρισμού».
ζ) Tου π.δ. 125/2016 (Α΄ 110) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
η) Της με αρ. 89006/Ζ1/01-06-2017 (Β΄1915) Υ.Α. «Αντιστοιχίες Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και
Προγραμμάτων Σπουδών των ΑΕΙ και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών».
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού,
Αποφασίζουμε

 

 

 
2
Άρθρο 1 – Πεδίο Εφαρμογής
1.Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται για αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές των Ανώτατων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.) που σπουδάζουν σε
διαφορετική Περιφερειακή Ενότητα, τόσο μεταξύ τους όσο και από την Περιφερειακή Ενότητα στην οποία οι
γονείς τους διαμένουν μόνιμα ή έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας και εφόσον το κατά κεφαλήν
εισόδημα του δικαιούχου-φοιτητή, εάν διαθέτει ίδιο εισόδημα, και των μελών της οικογένειάς του, για το
προηγούμενο φορολογικό έτος, δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς το ποσό των δωδεκάμισι χιλιάδων (12.500)
ευρώ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος
διαθέτει ίδιο εισόδημα, λαμβάνεται υπόψη το υψηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα μεταξύ του ατομικού
εισοδήματος του αιτούντος και του κατά κεφαλήν εισοδήματος των γονέων του.
Οι ανωτέρω θα πρέπει να έχουν εγγραφεί:
α) είτε μέσω της επιτυχίας τους στις πανελλαδικές εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση,
εκάστου σχολικού έτους, Γενικού Λυκείου (ΓΕΛ) ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ), ημερήσιου ή εσπερινού.
β) είτε μέσω της άσκησης του δικαιώματος πρόσβασης (εισαγωγή στο 10% των θέσεων εισακτέων κάθε
Τμήματος, Σχολής ή Εισαγωγικής Κατεύθυνσης χωρίς νέα εξέταση, με βάση τη βαθμολογία της τελευταίας
εξέτασής τους στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, ειδικά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες για την
πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
Οι μετεγγραφές επιτρέπονται μόνο για Σχολές ή Τμήματα ή Εισαγωγικές Κατευθύνσεις αντίστοιχα των
Σχολών ή Τμημάτων ή Εισαγωγικών Κατευθύνσεων εισαγωγής, από Πανεπιστήμιο σε Πανεπιστήμιο, από Τ.Ε.Ι.
σε Τ.Ε.Ι. και από Α.Ε.Α. σε Α.Ε.Α., με την επιφύλαξη της παρ.4 του άρθρου 17 του ν.4521/2018(Α΄38) για
μετεγγραφή στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.
Ως προς τις μετεγγραφές της παρούσας περίπτωσης ισχύουν τα εξής:
α) Ο φοιτητής μπορεί να μετεγγραφεί σε αντίστοιχο Τμήμα που εδρεύει στην Περιφερειακή Ενότητα
φοίτησης του αδερφού του, υπό την προϋπόθεση ότι ο αδελφός του αιτούντος μετεγγραφής φοιτητή, θα
υποβάλει μέσω του ίδιου Πληροφοριακού Συστήματος, υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την παραμονή του,
καθόλη τη διάρκεια της φοίτησής του, στη Σχολή ή το Τμήμα φοίτησής του και την μη άσκηση του
δικαιώματος μετεγγραφής του.
β) Αν δεν υπάρχει αντίστοιχο Τμήμα στην Περιφερειακή Ενότητα φοίτησης του αδερφού του, ο φοιτητής
μπορεί να μετεγγραφεί σε αντίστοιχο Τμήμα που εδρεύει στην Περιφερειακή Ενότητα της μόνιμης κατοικίας
των γονέων του, υπό την προϋπόθεση ότι ο αδελφός του θα υποβάλει μέσω του ίδιου Πληροφοριακού
Συστήματος, υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την παραμονή του, καθόλη τη διάρκεια της φοίτησής του, στη
Σχολή ή το Τμήμα φοίτησής του και την μη άσκηση του δικαιώματος μετεγγραφής του.
γ) Αν δεν πληρούνται τα ανωτέρω κριτήρια, τα αδέρφια μπορούν να μετεγγραφούν από κοινού σε
αντίστοιχα Τμήματα που εδρεύουν σε άλλη Περιφερειακή Ενότητα, πλην Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Στην
περίπτωση αυτή, τα αδέρφια φοιτητές πρέπει να υποβάλλουν αίτηση μετεγγραφής για αντίστοιχα Τμήματα
ή Σχολές της τρίτης Περιφερειακής Ενότητας.
δ) Σε περίπτωση που το κατά κεφαλήν εισόδημα του φοιτητή, εάν διαθέτει ίδιο εισόδημα και των
μελών της οικογένειάς του, για το προηγούμενο φορολογικό έτος, δεν υπερβαίνουν το ποσό των πέντε
χιλιάδων (5.000) ευρώ, τα αδέρφια φοιτητές μπορούν να μετεγγραφούν από κοινού σύμφωνα με την
ακόλουθη σειρά προτεραιότητας:
i. Σε Τμήματα που εδρεύουν στην Περιφερειακή Ενότητα που διαμένουν οι γονείς τους μόνιμα ή
έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας,
ii. Σε Τμήματα που εδρεύουν σε άλλη Περιφερειακή Ενότητα, πλην Αθήνας και Θεσσαλονίκης,
iii. Σε Τμήματα που εδρεύουν στην Περιφερειακή Ενότητα Αθήνας ή Θεσσαλονίκης.
3
ε) Σε περίπτωση που το κατά κεφαλήν εισόδημα του φοιτητή, εάν διαθέτει ίδιο εισόδημα, και των μελών
της οικογενείας του, για το προηγούμενο φορολογικό έτος, δεν υπερβαίνουν το ποσό των πέντε χιλιάδων
(5.000) ευρώ, δικαιούται μετεγγραφής και φοιτητής του οποίου ο αδερφός φοιτά σε Τμήμα που εδρεύει στην
Περιφερειακή Ενότητα της μόνιμης κατοικίας των γονέων του.
στ) Για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 δικαιούνται μετεγγραφής σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης, οι φοιτητές των ΤΕΙ στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σύμφωνα με την αντιστοιχία
Τμημάτων του άρθρου 5, του ν.4521/2018 (A΄ 38).
2. Δεν έχουν δικαίωμα μετεγγραφής:
α) Οι φοιτητές των οποίων η διάρκεια φοίτησης έχει υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για
τη λήψη του τίτλου σπουδών σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών. Σε περίπτωση που αιτείται
μετεγγραφής ο ένας μόνο φοιτητής, ο αδερφός του αιτούντος πρέπει να μην έχει υπερβεί δύο έτη πλέον των
προβλεπομένων ετών φοίτησης.
β) Οι φοιτητές που με αίτησή τους έχουν διακόψει τη φοίτησή τους και για τους οποίους η φοιτητική ιδιότητα
διακόπτεται προσωρινά κατά το χρόνο διακοπής της φοίτησης, εκτός αν η διακοπή οφείλεται σε
αποδεδειγμένους λόγους υγείας ή σε λόγους ανωτέρας βίας.
γ) Οι φοιτητές στους οποίους έχει χορηγηθεί μετεγγραφή ή μεταφορά θέσης εισαγωγής και αιτούνται εκ νέου
μετεγγραφή από τη Σχολή ή το Τμήμα στο οποίο έχουν εγγραφεί με μετεγγραφή. Εξαιρούνται οι φοιτητές που
έχουν λάβει μετεγγραφή κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-18.
δ) Οι φοιτητές που είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
ε) Φοιτητές που έχουν εισαχθεί στα ΑΕΙ με τις κάτωθι κατηγορίες:
i) Tέκνα των Ελλήνων Εξωτερικού.
(ii) Αλλοδαποί – Αλλογενείς.
(iii) Υπότροφοι Αλλοδαποί – Αλλογενείς που έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα τμήματα Θεολογικών σχολών
των Πανεπιστημίων και στα προγράμματα σπουδών των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών σε
συγκεκριμένο αριθμό θέσεων και σε ποσοστό 1% καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε όλες τις
υπόλοιπες Σχολές.
(iv) Υπότροφοι Ομογενείς.
(v) Αθλητές που εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με διάκριση σύμφωνα με το άρθρο 34 του ν.
2725/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3.Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, νοούνται ως
α) Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα: Το ετήσιο εισόδημα επιβολής εισφοράς του προηγούμενου φορολογικού
έτους, του ίδιου του φοιτητή, και των μελών της οικογένειάς του. Στην περίπτωση που οι γονείς του αιτούντος
την μετεγγραφή είναι διαζευγμένοι, για τον υπολογισμό του οικογενειακού εισοδήματος υπολογίζεται το
εισόδημα – όπως προσδιορίστηκε ανωτέρω – του γονέα στον οποίο υπάγεται ως εξαρτώμενο μέλος,
σύμφωνα με το Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Αν οι γονείς του αιτούντος είναι διαζευγμένοι και ο
φοιτητής λόγω ατομικού εισοδήματος δεν εμφανίζεται ως εξαρτώμενο μέλος, για τον υπολογισμό του
οικογενειακού εισοδήματος υπολογίζεται το εισόδημα του γονέα, στη δήλωση του οποίου αναγραφόταν ως
εξαρτώμενο μέλος πριν την υποβολή ατομικής δήλωσης.
β) Μέλη της οικογένειας: Ο φοιτητής που αιτείται την μετεγγραφή του και όσα τέκνα εμφανίζονται στη
φορολογική δήλωση των γονέων του, ως εξαρτώμενα μέλη καθώς και οι υπόχρεοι στην υποβολή της
δήλωσης. Σε περίπτωση που ο φοιτητής είναι έγγαμος, υπολογίζονται ως μέλη της οικογένειάς του ο/η
σύζυγος καθώς και τα τέκνα που αυτός έχει δηλώσει.
γ) Κατά κεφαλήν εισόδημα: Το πηλίκο που προκύπτει από τη διαίρεση του ετήσιου οικογενειακού
εισοδήματος όπως ορίστηκε ανωτέρω με το συνολικό αριθμό των μελών της οικογένειας του αιτούντος
(υπόχρεος και εξαρτώμενα μέλη) που εμφανίζονται στη δήλωση.
4
δ) Τόπος σπουδών: Η Περιφερειακή Ενότητα που εδρεύει το Τμήμα ή η Σχολή φοίτησης.
ε) Τόπος μόνιμης κατοικίας γονέων: Η Περιφερειακή Ενότητα στην οποία οι γονείς διαμένουν μόνιμα ή
έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας. Ειδικά για την περιφέρεια της Αττικής όλες οι περιφερειακές
ενότητες που ανήκουν σε αυτήν νοούνται ως μία περιφερειακή ενότητα, με εξαίρεση τις Περιφερειακές
Ενότητες Αγκιστρίου, Αίγινας, Κυθήρων, Πόρου, Σπετσών, Τροιζηνίας – Μεθάνων και Ύδρας.
Άρθρο 2 – Διαδικασία υποβολής αίτησης μετεγγραφής
1. Σε αποκλειστική προθεσμία που ανακοινώνεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
(ΥΠΠΕΘ), οι δικαιούχοι φοιτητές υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση μετεγγραφής, μέσω ηλεκτρονικής
εφαρμογής του ΥΠΠΕΘ στην οποία δηλώνουν την αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα και τα στοιχεία του αδελφού
φοιτητή. Στην περίπτωση που ο αιτών διαθέτει περισσότερους του ενός αδελφούς/ες με την ιδιότητα του
φοιτητή, επιλέγουν έναν εξ’ αυτών. Στην ανωτέρω ηλεκτρονική αίτηση οι δικαιούχοι μετεγγραφής
δεσμεύονται να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά, που αποδεικνύουν την εγκυρότητα των δηλωθέντων
στοιχείων. Η ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης κατά την έννοια και με τις συνέπειες του
ν. 1599/1986 (Α΄ 75).
Σημειώνεται ότι οι περιορισμοί που περιγράφονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 της παρούσης, αφορούν
μόνο τους φοιτητές αδελφούς που υποβάλουν αίτηση για μετεγγραφή σε αντίστοιχο Τμήμα και όχι τους
αδελφούς αυτών που υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση περί μη επιθυμίας μετεγγραφής σε άλλο Τμήμα
αντίστοιχο του Τμήματος φοίτησής τους.
2. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, αντιπαραβάλλονται οι αιτήσεις/ αρνητικές δηλώσεις
των αδελφών, ως προς την συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
3. Μετά την επεξεργασία των αιτήσεων, καταρτίζεται ονομαστικός πίνακας ανά Σχολή ή Τμήμα των αιτούντων
τη χορήγηση μετεγγραφής.
4. Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κυρώνει τον πίνακα με την επιφύλαξη του ελέγχου των
δικαιολογητικών, που οι επιτυχόντες δεσμεύτηκαν στην αίτησή τους να προσκομίσουν προκειμένου να
ελεγχθούν από τα ΑΕΙ, σύμφωνα με τα κατωτέρω αναφερόμενα.
5. Η ανωτέρω απόφαση κύρωσης του πίνακα των δικαιούχων μετεγγραφή ανά Σχολή ή Τμήμα κοινοποιείται
στις Γραμματείες των Σχολών/Τμημάτων. Οι μετεγγραφέντες ενημερώνονται μέσω του ηλεκτρονικού
πληροφοριακού συστήματος και καλούνται να προσέλθουν προσωπικά ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτούμενου
εκπροσώπου τους στη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματος υποδοχής προσκομίζοντας όλα τα
δικαιολογητικά, που είχαν δεσμευτεί με την αίτησή τους ότι θα υποβάλλουν.
6. Οι Γραμματείες των Σχολών/Τμημάτων ενημερώνουν το συντομότερο δυνατό τον υποψήφιο μετά από τον
έλεγχο των δικαιολογητικών του φακέλου του, εάν γίνεται δεκτός για εγγραφή στη Σχολή/Τμήμα υποδοχής,
ώστε να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη διαγραφή του από τη Σχολή/Τμήμα προέλευσης και την
ολοκλήρωση της εγγραφής του στη Σχολή/Τμήμα υποδοχής.
7. Σε περίπτωση που τα δηλωθέντα στην αίτηση στοιχεία, τα οποία συνιστούν προϋπόθεση για τη χορήγηση
της μετεγγραφής, δεν αποδειχθούν από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, η Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής
ενημερώνει περί τούτου εγγράφως το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Σε αυτή την
περίπτωση ο αιτών χάνει το δικαίωμα μετεγγραφής.
8. Οι μετεγγραφόμενοι φοιτητές μπορούν να κάνουν χρήση των διατάξεων του άρθρου 35 του ν. 4115/2013
(Α΄ 24) για την αναγνώριση μαθημάτων.
5
Άρθρο 3 – Δικαιολογητικά
Οι δικαιούχοι μετεγγραφής καλούνται από τις Σχολές ή τα Τμήματα για τα οποία έχουν υποβάλει αίτηση
μετεγγραφής να υποβάλλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά, από τα οποία προκύπτει η εγκυρότητα των
δηλωθέντων στοιχείων και η πλήρωση των προϋποθέσεων, για συμμετοχή στη διαδικασία:
1. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης μετεγγραφής.
2. Βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα προέλευσης.
3. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
4. Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα, εάν ο φοιτητής έχει δηλώσει ορφανός από τον ένα ή
και από τους δύο γονείς.
5. Διαζευκτήριο στην περίπτωση που ο φοιτητής δηλώνει τέκνο διαζευγμένων γονέων.
6. Βεβαίωση Τμήματος ή Σχολής, από την οποία να προκύπτει ότι ο/η αδελφός/αδελφή είναι, κατά την
ημερομηνία υποβολής της αίτησης, φοιτητής του προπτυχιακού κύκλου σπουδών και δεν έχει υπερβεί δύο
(2) έτη πλέον των προβλεπόμενων ετών φοίτησης και β) υπεύθυνη δήλωση του/της αδελφού/αδελφής, που
είναι φοιτητής ότι δεν είναι ήδη κάτοχος πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, θεωρημένη για το γνήσιο της
υπογραφής από αρμόδια αρχή.
7. Βεβαίωση Του Τμήματος προέλευσης για τον τρόπο εισαγωγής του αιτούντα.
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Τα 26 τμήματα του Παν. Δυτ. Αττικής που θα είναι στο Μηχανογραφικό 2018

jobs2

Συνολικά 26 τμήματα του νέου Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής θα συμπεριληφθούν στο νέο Μηχανογραφικό που θα συμπληρώσουν φέτος οι υποψήφιοι για τα ΑΕΙ.

Πρόκειται για τα εξής τμήματα:

Σχολές και Τμήματα

1. Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ιδρύονται οι εξής Σχολές και Τμήματα:

α) Σχολή Μηχανικών, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα:

αα) Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών,

ββ) Μηχανικών Βιοϊατρικής,

γγ) Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής,

δδ) Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών,

εε) Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής,

στστ) Μηχανολόγων Μηχανικών,

ζζ) Ναυπηγών Μηχανικών,

ηη) Πολιτικών Μηχανικών.

β) Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα:

αα) Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης,

ββ) Διοίκησης Επιχειρήσεων,

γγ) Διοίκησης Τουρισμού,

δδ) Κοινωνικής Εργασίας,

εε) Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής,

στστ) Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία.

γ) Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού,  η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα:

αα) Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας,

ββ) Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής,

γγ) Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης,

δδ) Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών.

δ) Σχολή Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα:

αα) Βιοϊατρικών Επιστημών,

ββ) Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας,

γγ) Εργοθεραπείας,

δδ) Μαιευτικής,

εε) Νοσηλευτικής,

στστ) Φυσικοθεραπείας.

ε) Σχολή Επιστημών Τροφίμων, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα:

αα) Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων

ββ) Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών

Ο πρώτος κύκλος σπουδών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής διαρκεί οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα και περιλαμβάνει μαθήματα που αντιστοιχούν σε 240 πιστωτικές μονάδες.

Τι θα ισχύει για εγγραφές και μετεγγραφές, φοίτηση, διαγωγή κ.ά. στα Γυμνάσια και στα Λύκεια

ΤΑΞΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΧΟΛΕΙΟΣτην επικαιροποίηση του θεσμικού πλαισίου που διέπει την οργάνωση και τη λειτουργία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προχωρά το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε σε αντικατάσταση του έως τώρα ισχύοντος ΠΔ 104/1979 και της σχετικής Υ.Α για τα ΕΠΑΛ.
Είναι η πρώτη φορά που ρυθμίζονται με ενιαίο τρόπο θέματα που αφορούν τα Γυμνάσια, καθώς και τα Λύκεια (Γενικά και Επαγγελματικά).
Στην Υ.Α συγκεντρώνονται διατάξεις που μεταξύ άλλων αφορούν στο σχολικό και διδακτικό έτος, σε υπηρεσιακά βιβλία και έντυπα, εγγραφές και μετεγγραφές, φοίτηση, διαγωγή κ. ά.
Με τη συγκέντρωση και ενοποίηση της διάσπαρτης νομοθεσίας διευκολύνονται στο έργο τους οι σχολικές μονάδες και οι εκπαιδευτικοί και, παράλληλα, εισάγονται αλλαγές και παρεμβάσεις που στοχεύουν στην ορθολογικότερη λειτουργία των σχολείων, στην αντιμετώπιση προβλημάτων και αναγκών που προέκυψαν τα τελευταία χρόνια και κυρίως στη βελτίωση του παιδαγωγικού κλίματος μέσω της προώθησης ενός πλαισίου καλύτερης επικοινωνίας και συνεργασίας των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας.
Οι βασικές καινοτομίες είναι οι εξής:
Καταργείται η διάκριση των απουσιών σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες
Είναι αυτονόητο ότι τόσο το σχολείο όσο και οι κηδεμόνες των μαθητών /τριών επιβάλλεται να ενημερώνονται άμεσα για κάθε απουσία του μαθητή/τριας και για τους λόγους της. Η κατάργηση της διάκρισης σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες εξασφαλίζει την εξοικονόμηση χρόνου και πόρων τόσο για το σχολείο όσο και για τις οικογένειες και μετατοπίζει την έμφαση στην ουσία της διαδικασίας που είναι η συνεχής επικοινωνία του σχολείου με τους γονείς/κηδεμόνες για την αμφίδρομη ενημέρωση που αφορά τη φοίτηση, ώστε να είναι εφικτή η έγκαιρη παρέμβαση, στις περιπτώσεις που απαιτείται.
Για τους λόγους αυτούς, οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να ενημερώνουν με κάθε πρόσφορο μέσο τους κηδεμόνες (τηλεφώνημα, μήνυμα σταλμένο από λογαριασμό του σχολείου στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή στο κινητό τηλέφωνο των γονέων/κηδεμόνων (SMS), επιστολή) και να φροντίζουν να πληροφορούνται τους λόγους απουσίας των μαθητών/τριών. Η ενημέρωση πρέπει να γίνεται για κάθε ημέρα απουσίας εντός της εβδομάδας που σημειώθηκε. Σε περίπτωση που μαθητής/τρια απουσιάσει τρεις συνεχόμενες ημέρες ή πραγματοποιήσει τριάντα (30) συνολικά απουσίες, ο/η υπεύθυνος/η του τμήματος επικοινωνεί άμεσα με τους γονείς/κηδεμόνες του/της μαθητή/τριας και ενημερώνει τον/τη Διευθυντή/ντρια του σχολείου. Για τον λόγο αυτό ενημερώνεται ανά εβδομάδα το αργότερο και το ηλεκτρονικά τηρούμενο βιβλίο φοίτησης.
Για πρώτη φορά, θεσμοθετείται η μη προσμέτρηση απουσιών μαθητών/τριών για διάστημα μέχρι είκοσι (20) ημερών, οι οποίες οφείλονται σε σοβαρά και επείγοντα περιστατικά και απαιτούν μεγάλο χρονικό διάστημα ανάρρωσης.
Όσον αφορά τον χαρακτηρισμό της φοίτησης, ειδικά για το σχολικό έτος 2017-18 μπορεί να χαρακτηριστεί επαρκής και η φοίτηση μαθητή/-τριας που πραγματοποίησε έως 164 απουσίες εφόσον συντρέχουν σωρευτικά τα εξής: α) για τις παραπάνω από τις 114 έχει προσκομίσει δικαιολογητικά από γιατρό που βεβαιώνουν την ασθένεια, β) ο Γενικός Μέσος Όρος της προφορικής βαθμολογίας, που προκύπτει από το άθροισμα των μέσων όρων των δύο τετραμηνιαίων βαθμών διαιρούμενο με τον αριθμό των διδασκόμενων μαθημάτων, είναι δεκαπέντε πλήρες και γ) δεν έχει κάνει χρήση της μη προσμέτρησης απουσιών που προβλέπεται σε σχετικό άρθρο.
Επισημαίνεται πάντως ότι από το επόμενο διδακτικό έτος επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητών/τριών εφόσον το σύνολο των απουσιών του/της δεν υπερβαίνει τις 114. Εάν τις υπερβαίνει, η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής και οι μαθητές/τριες είναι υποχρεωμένοι/ες να επαναλάβουν τη φοίτησή τους στην ίδια τάξη. Στην περίπτωση των Μουσικών και Καλλιτεχνικών Γυμνασίων και Λυκείων, καθώς και των Εσπερινών Γυμνασίων και Εσπερινών Γενικών Λυκείων ή Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων ισχύουν τα ανωτέρω αριθμητικά όρια προσαυξημένα κατά 16 απουσίες.
Στην περίπτωση των μαθητών/-τριών των Επαγγελματικών Λυκείων που παρακολουθούν μόνο τα μαθήματα Τομέων, Ειδικοτήτων, ισχύουν τα εξής: Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση του/της μαθητή/τριας, εφόσον το σύνολο των απουσιών του/της που σημειώθηκαν κατά το οικείο διδακτικό έτος, ανεξάρτητα από τον λόγο στον οποίο οφείλονται, δεν υπερβαίνει για τη Β΄ τάξη Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. τις 75, για τη Γ τάξη Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. τις 75, για τη Β΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. τις 78, για τη Γ΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. τις 78 και για τη Δ΄ τάξη των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. τις 83 απουσίες.
Προθεσμίες εγγραφής
Τον Μάιο κάθε σχολικής χρονιάς οι γονείς/κηδεμόνες καλούνται να κάνουν αίτηση εγγραφής- δήλωση προτίμησης για την εγγραφή και ένταξη των παιδιών τους σε τάξη ή τμήμα Προσανατολισμού την επόμενη σχολική χρονιά. Η εγγραφή ολοκληρώνεται από τις σχολικές μονάδες όταν παραλάβουν τα απολυτήρια του Δημοτικού σχολείου, για την εγγραφή στην Α΄ Γυμνασίου, και μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων για τις υπόλοιπες τάξεις. Επισημαίνεται ότι ειδικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη Γυμνασίου που βρίσκεται εκτός των αστικών κέντρων, η δήλωση εγγραφής σε ένα από τα Γυμνάσια, θα υποβάλλεται στον/στη Διευθυντή/ντρια του Δημοτικού στο οποίο φοιτά ο/η μαθητής/τρια μέσα στον Δεκέμβριο του προηγούμενου σχολικού έτους, ενώ , κατ’ εξαίρεση, για το τρέχον σχολικό έτος μέσα στον Φεβρουάριο.
Η θρησκευτική εορτή των Τριών Ιεραρχών ορίζεται ημέρα αργίας
Κατά την παραμονή της εορτής των Τριών Ιεραρχών πραγματοποιούνται στα σχολεία εορταστικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες, για τις οποίες αφιερώνεται ένα δίωρο από το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων, με ευθύνη και απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών.
Πλαίσιο οργάνωσης σχολικής ζωής
Με την ΥΑ εισάγεται το «Πλαίσιο οργάνωσης σχολικής ζωής», που καταρτίζεται και με τη συνεργασία των μαθητικών κοινοτήτων κάθε σχολείου. Η τελική απόφαση είναι του Συλλόγου Διδασκόντων/-ουσών και σε καμιά περίπτωση το πλαίσιο αυτό δεν αντιβαίνει στην κείμενη νομοθεσία. Πρόκειται για ένα πλαίσιο κανόνων που εξειδικεύει τις γενικώς ισχύουσες διατάξεις, προσαρμόζοντάς τις στις ιδιαιτερότητες της σχολικής μονάδας, το οποίο διαμορφώνουν από κοινού και δεσμεύονται στην τήρησή του τα μέλη της σχολικής κοινότητας. Μέσω της εμπλοκής και των μαθητών/-τριών στη διαμόρφωση αυτού του πλαισίου κανόνων, καλλιεργείται η συμμετοχική ευθύνη και ενθαρρύνεται η αυτενέργεια, η κριτική σκέψη και ο δημοκρατικός διάλογος για την από κοινού λήψη αποφάσεων και ανάπτυξη δράσεων. Ενισχύεται με τον τρόπο αυτό η δημοκρατική λειτουργία και βελτιώνεται το παιδαγωγικό κλίμα της σχολικής μονάδας, ώστε το σχολείο να συμβάλλει στη διαμόρφωση ανεξάρτητων πολιτών που σκέφτονται και ενεργούν με τη θέλησή τους και σέβονται τους κανόνες στη διαδικασία διαμόρφωσης των οποίων έχουν συμμετάσχει και οι ίδιοι.
Παιδαγωγικά μέτρα και ενέργειες παιδαγωγικού χαρακτήρα
Για κάθε παρέκκλιση από την προσήκουσα διαγωγή και από το Πλαίσιο οργάνωσης σχολικής ζωής και αναλόγως του βαθμού της παρέκκλισης είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν:
α) παιδαγωγικού χαρακτήρα ενέργειες και
β) παιδαγωγικά μέτρα.
Οι παιδαγωγικού χαρακτήρα ενέργειες (όπως έκφραση συγγνώμης, αποκατάσταση ζημιών, έμπρακτη μεταμέλεια, διαμεσολάβηση) χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση παραβατικών συμπεριφορών με περισσότερο ήπια μέσα από τα παιδαγωγικά μέτρα. Για τον λόγο αυτό οι παιδαγωγικού χαρακτήρα ενέργειες αποφασίζονται μετά από συζήτηση και σε συμφωνία με όποιον/α μαθητή/τρια αφορούν και μπορούν να περιγράφονται εκτενέστερα στο Πλαίσιο Οργάνωσης Σχολικής Ζωής κάθε σχολείου. Στόχος είναι το σχολείο, πριν προχωρήσει στη λήψη παιδαγωγικών μέτρων, να εξαντλεί όλες τις δυνατότητες παιδαγωγικής παρέμβασης και αντιμετώπισης των προβλημάτων συμπεριφοράς και συγκρούσεων που αναφύονται εντός της σχολικής κοινότητας, στοχεύοντας οι μαθητές/-τριες να συνειδητοποιήσουν τα λάθη τους και να αλλάξουν στάση/συμπεριφορά.
Όσον αφορά τα παιδαγωγικά μέτρα, με την ΥΑ καταργείται το μέτρο της πέραν των δυο ημερών αποβολής από τα μαθήματα, δεδομένου ότι η παιδαγωγική αντιμετώπιση των προβλημάτων συμπεριφοράς εντός του σχολικού περιβάλλοντος καθιστά περιττή την, ούτως ή άλλως αναποτελεσματική, κλιμάκωση των ημερών απομάκρυνσης από τα μαθήματα. Το μέτρο της αποβολής σε κάθε περίπτωση πρέπει να επιβάλλεται με φειδώ, καθώς επιβαρύνει την παιδαγωγική σχέση και δεν συμβάλλει στην αποκατάσταση θετικού κλίματος στην τάξη/σχολείο.
Το μέτρο της προφορικής παρατήρησης μπορεί να συνοδεύεται από την απομάκρυνση του/της μαθητή/τριας από την τάξη, εφόσον παρακωλύεται η διεξαγωγή του μαθήματος, οπότε απασχολείται με την ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας του σχολείου, λαμβάνοντας απουσία. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων ωριαίων απομακρύνσεων και πάντως μετά από τρεις απομακρύνσεις από τον/την ίδιο/α διδάσκοντα/ουσα ή πέντε συνολικά, το Συμβούλιο του Τμήματος εξετάζει τους ενδεδειγμένους χειρισμούς.
Έπαινος Προσωπικής Βελτίωσης
Σε μία προσπάθεια επιβράβευσης κάθε μαθητή/τριας που έχει σημειώσει σημαντική βελτίωση της συνολικής επίδοσής του/της, απονέμεται εφεξής ένας νέος έπαινος, ο «Έπαινος Προσωπικής Βελτίωσης», μετά από απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών κατά την παιδαγωγική συνεδρίαση των αποτελεσμάτων στο τέλος του διδακτικού έτους. Με τον τρόπο αυτό, επιβραβεύεται και η προσπάθεια μαθητών/τριών, οι οποίοι/ες δεν συγκέντρωσαν κατ’ ανάγκην υψηλή βαθμολογία, κατάφεραν όμως να σημειώσουν σημαντική βελτίωση της συνολικής επίδοσής τους, κατά την κρίση του οικείου Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών.
Διαγωγή
Με τη νέα Υ.Α. η διαγωγή των μαθητών/τριών χαρακτηρίζεται εφεξής ως «εξαιρετική», «καλή» ή «μεμπτή», σε αντικατάσταση των γλωσσικά παρωχημένων χαρακτηρισμών («κοσμιότατη», «κοσμία», «επίμεμπτη») και δεν αναγράφεται στους τίτλους σπουδών (απολυτήρια, αποδεικτικά απόλυσης και κάθε είδους αποδεικτικά και πιστοποιητικά σπουδών), καθώς έχει καθαρά παιδαγωγικό χαρακτήρα και αποσκοπεί στον εντοπισμό προβλημάτων συμπεριφοράς και στην καλύτερη παιδαγωγική αντιμετώπισή τους στο πλαίσιο αποκλειστικά της σχολικής ζωής.
Ηλεκτρονική τήρηση των Βιβλίων
Με την Υ.Α. επιδιώκεται να εκσυγχρονισθούν οι διοικητικές διαδικασίες και να μειωθεί ο γραφειοκρατικός φόρτος των σχολείων που προκύπτει από το γεγονός ότι υπήρχαν αρκετά υπηρεσιακά βιβλία και έντυπα που τηρούνταν ταυτόχρονα και σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή.
Έτσι από τα υπηρεσιακά βιβλία, θα τηρούνται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή το Βιβλίο Υλικού, το Βιβλίο Βιβλιοθήκης, και το Βιβλίο Καταγραφής Ενεργειών Υποστήριξης Εύρυθμης Λειτουργίας (που αντικαθιστά το «ποινολόγιο»), το Βιβλίο Φοίτησης (για τις απουσίες) και το Ευρετήριο μετά από εγκύκλιο που θα καθορίσει τις λεπτομέρειες της ηλεκτρονικής τήρησης. Τα δύο τελευταία βιβλία τηρούνται στο πληροφοριακό σύστημα MySchool από το σχολικό έτος 2017-2018.
Από τα υπηρεσιακά έντυπα, θα τηρούνται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή στο πληροφοριακό σύστημα MySchool τα Ατομικά Δελτία Μαθητών/τριών, τα Υπηρεσιακά Σημειώματα Μετεγγραφής Μαθητών/τριών, τα Ωρολόγια Προγράμματα των σχολικών μονάδων (δημόσιων και ιδιωτικών) και τα Δελτία Κίνησης Προσωπικού μετά από εγκύκλιο που θα καθορίσει τις λεπτομέρειες της ηλεκτρονικής τήρησης. Τα Ατομικά Δελτία Μαθητών/τριών και τα Δελτία Κίνησης Προσωπικού τηρούνται στο πληροφοριακό σύστημα MySchool από το σχολικό έτος 2017-2018.
 

Κοινά Τμήματα σε όλα τα πεδία.

ice_screenshot_20180124-000755

Υπάρχει πλέον μια γκάμα επιστημών και τμημάτων στα οποία μπορεί να σπουδάσει ο κάθε ενδιαφερόμενος ανεξάρτητα από την ομάδα προσανατολισμού την οποία έχει ακολουθήσει ή το επιστημονικό πεδίο το οποίο θα «ανοίξει».

Μύθοι που αφορούν τον σχεδιασμό της επαγγελματικής ζωής.

mythoi

Σύμφωνα με τη Θεωρία του Τυχαίου (Krumboltz, 2009) υπάρχει μια σειρά μύθων που έχουν διαμορφωθεί κατά καιρούς και αφορούν στον σχεδιασμό της επαγγελματικής ζωής και τους οποίους η προσέγγιση της αξιοποίησης των τυχαίων γεγονότων έρχεται να αντικρούσει Η αξιοποίηση αυτών των αρχών μπορεί να οδηγήσει τα άτομα στην απόκτηση μιας σειράς δεξιοτήτων, οι οποίες τα βοηθούν να επωφελούνται από τις απρόοπτες καταστάσεις και να τις μετατρέπουν σε επαγγελματικές ευκαιρίες (Krumboltz, 2009. Shahnasarian, 2009).

Με την υποστήριξη των επαγγελματικών συμβούλων οι άνθρωποι μπορούν να γίνουν ικανοί:

1. να αναγνωρίζουν πιθανές ευκαιρίες

Ο στόχος μας είναι να τους βοηθήσουμε να μάθουν πώς να μετατρέπουν τα απρόοπτα, τα μη προσχεδιασμένα γεγονότα, τις τυχαίες καταστάσεις σε ευκαιρίες για τη σταδιοδρομία τους. Το να εξαρτά κανείς τη σταδιοδρομία του από απρόοπτα γεγονότα δεν σημαίνει απαραιτήτως ότι χάνει τον έλεγχο. Αντιθέτως, μπορεί να προκαλέσει τυχαία γεγονότα που ίσως είναι ωφέλιμα και μπορεί να μάθει να εκμεταλλεύεται τις ευκαιρίες που προκύπτουν από αυτά.

2. να ξεπερνούν τις δυσκολίες που τους εμποδίζουν να δράσουν 

Ο στόχος μας εδώ είναι να διδάξουμε στους ανθρώπους να εξετάζουν τις πεποιθήσεις τους και τα εξωτερικά εμπόδια που μπορεί να τους αποτρέπουν από το να ξεκινήσουν δημιουργικές δραστηριότητες. Υπάρχουν δύο ειδών εμπόδια που αναχαιτίζουν τους ανθρώπους να αναλάβουν δράση: τα εσωτερικά και τα εξωτερικά. Τόσο τα εσωτερικά όσο και τα εξωτερικά μπορούν να ξεπεραστούν, αλλά συνήθως έχουμε μεγαλύτερο έλεγχο των εσωτερικών εμποδίων και από αυτά πρέπει να ξεκινήσουμε. Για παράδειγμα, οι δυσλειτουργικές (μη λογικές) πεποιθήσεις και σκέψεις για τη σταδιοδρομία (μύθοι σταδιοδρομίας, πεποιθήσεις που χαρακτηρίζονται από προκατάληψη, παραπληροφόρηση ή διαστρέβλωση της πραγματικότητας, «παρερμηνείες», «παράλογες προσδοκίες») μπορεί να αποτελέσουν εμπόδια στην επαγγελματική εξέλιξη του ατόμου, καθώς επηρεάζουν αρνητικά τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τη συμπεριφορά των εργαζομένων. Έτσι, είναι πιθανό να μειώσουν την ικανότητα του ατόμου να λαμβάνει επαγγελματικές αποφάσεις ή να επιλύει προβλήματα που εμφανίζονται στην πορεία της σταδιοδρομίας του. Μέσω της γνωστικής αναδόμησης, της συνεργασίας, της απόδοσης προσοχής στα συναισθήματα και της ανάπτυξης μιας αποτελεσματικής συμβουλευτικής σχέσης οι πελάτες μαθαίνουν να αντικαθιστούν τις δυσλειτουργικές σκέψεις με λειτουργικές, με συνέπεια τις θετικές αλλαγές στη συμπεριφορά και τα συναισθήματα. Με βάση αυτές τις αρχές, κατορθώνουν να αναγνωρίσουν , να αντιμετωπίσουν και να αλλάξουν αυτές τις πεποιθήσεις και να δράσουν πιο λειτουργικά στην επίλυση προβλημάτων και στη λήψη αποφάσεων (Sampson et al., 1996. 1999).

3. να προετοιμασθούν για την πραγματική ζωή, να μάθουν πώς θα επαναξιολογούν τις προτεραιότητές τους όταν οι καταστάσεις αλλάζουν, και να προχωρούν σε κάτι άλλο όταν τα όνειρά τους δεν εκπληρώνονται. Να μην παραμένουν πιστοί σε ατυχείς επιλογές και να μην απορρίπτουν ευκαιρίες επειδή δεν ταιριάζουν με τον αρχικό τους στόχο. Οι ευκαιρίες μπορεί να τους προσφέρουν εμπειρία και δεξιότητες που θα τους φανούν χρήσιμες για το μέλλον.

4. να μάθουν να προσπαθούν, ακόμη κι αν δεν γνωρίζουν το αποτέλεσμα Ενθαρρύνουμε τους ανθρώπους να δοκιμάζουν νέες δραστηριότητες, ακόμη κι αν δεν γνωρίζουν πολλά γι’ αυτές, καθώς ποτέ δεν γνωρίζει κανείς ποιο γεγονός θα τον οδηγήσει σε μια ενδιαφέρουσα ευκαιρία. Τους ενθαρρύνουμε, επίσης, να κρατούν επαφές με άλλους ανθρώπους (δικτύωση). Ποτέ δεν ξέρει κανείς ποιος και πότε μπορεί να του φανεί χρήσιμος.

5. να προχωρούν και να μην φοβούνται να κάνουν λάθη Ο φόβος για τα λάθη μάς εμποδίζει πολλές φορές να κάνουμε αυτό που θέλουμε. Οι άνθρωποι πρέπει να υιοθετήσουμε μια άλλη στάση, να μάθουμε ότι το να κάνουμε λάθη είναι φυσιολογικό και μπορεί να είναι, επίσης, εποικοδομητικό και να βοηθήσει στην επιτυχία, καθώς τα λάθη μας διδάσκουν και μπορεί να οδηγήσουν σε αποτελέσματα πολύ καλύτερα από αυτά που ελπίζουμε.

6. να αναλαμβάνουν δράση για να δημιουργήσουν την τύχη τους

Ενθαρρύνουμε τους ανθρώπους να δημιουργούν τη δική τους τύχη, αναλαμβάνοντας δράση και αυξάνοντας έτσι τις ευκαιρίες που θα τους βοηθήσουν να βρουν μια ικανοποιητική δουλειά. Η καλή τύχη δεν είναι πάντοτε στο χέρι μας, όμως η καλή τύχη τείνει να εμφανίζεται στους ανθρώπους που είναι δραστήριοι.

7. να χρησιμοποιούν τις «μεταβιβάσιμες» δεξιότητές τους και να μην σταματούν ποτέ να μαθαίνουν Ως «μεταβιβάσιμες» δεξιότητες ορίζονται οι δεξιότητες οι οποίες μπορούν να μεταβιβάζονται από το ένα επαγγελματικό περιβάλλον στο άλλο, από τη μια δουλειά στην άλλη, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διάφορα περιβάλλοντα. Πολλά άτομα υποτιμούν τις δεξιότητές τους εκτός κι αν αυτές συνδέονται με αμειβόμενη εργασία. Προσπαθούμε, λοιπόν, να τους βοηθήσουμε να αξιολογήσουν τις δεξιότητες που έχουν αποκτήσει από άλλους τομείς της ζωής τους, για παράδειγμα, μέσα από τα χόμπι και τα ενδιαφέροντά τους, από εθελοντική εργασία και παροχή υπηρεσιών στην κοινότητα ή ακόμη από το να είναι κάποια «μητέρα και σύζυγος» . Αυτό βοηθά τα άτομα να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση για να μεταφέρουν τέτοιες δεξιότητες σε ένα κατάλληλο εργασιακό περιβάλλον.

8. να κατανοήσουν ότι η αποτυχία είναι κάτι φυσιολογικό

Η αποτυχία πρέπει να συζητιέται ως ένα φυσιολογικό και πιθανό αποτέλεσμα σε έναν αβέβαιο και σύνθετο κόσμο, ώστε ο άνθρωπος να την αποδεχτεί ως αναπόφευκτο κομμάτι της ζωής. Μια αποτυχία μπορεί να μην είναι ευχάριστο γεγονός αλλά δεν είναι απαραίτητα κακό ή αξιοκατάκριτο. Άλλωστε, συχνά η πρόοδος περιγράφεται ως «δύο βήματα εμπρός και ένα πίσω». Το πίσω βήμα είναι η αποτυχία αλλά και έτσι ακόμη ο άνθρωπος προχωρά προς την πρόοδο. Τα λάθη και οι αποτυχίες παρέχουν εξαιρετικές μαθησιακές εμπειρίες, καθώς μπορούν να αποτελέσουν ευκαιρίες για μάθηση, να ενθαρρύνουν τη δημιουργικότητα του ατόμου, να βοηθήσουν στην προσωπική/πνευματική του ανάπτυξη, και στην αποδοχή των περιορισμών του ως ανθρωπίνου όντος (Pryor & Bright, 2011)

Πηγή :

ΕΟΠΠΕΠ Δρ. Δέσποινα Σιδηροπούλου-Δημακάκου,Καθηγήτρια Επαγγελματικής Αξιολόγησης και Καθοδήγησης ΕΚΠΑ

Δρ. Αικατερίνη Αργυροπούλου,Εκπαιδευτικός – Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Δρ. Νίκος Δρόσος, Ψυχολόγος – Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Περισσότερα: http://sep4u.gr/27967/mythoi-pou-aforoun-ton-schediasmo-tis-epangelmatikis-zois/

Δουλειές που χάνονται και δουλειές που θα αποκτηθούν μέχρι το 2030

jobs2

Σημαντικά δεδομένα για το μέλλον τη εργασίας αναδεικνύει η νέα έρευνα του Δεκεμβρίου 2017 που εξέδωσε το McKinsey Global Institute (MGI) με τίτλο JOBS LOST, JOBS GAINED: WORKFORCE TRANSITIONS IN A TIME OF AUTOMATION.

Η μελέτη παρουσιάζει προβλέψεις για τις τάσεις της αγοράς εργασίας παγκοσμίως ως το 2030, τονίζοντας πως θα αλλάξουν περισσότερα επαγγέλματα από όσα θα χαθούν, καθώς οι μηχανές επηρεάζουν την εξέλιξη των επαγγελμάτων και θα αξιοποιούνται όλο και περισσότερο στις διάφορες εργασίες.

Σύμφωνα με τα ευρήματα του MGI οι καταλυτικοί παράγοντες που θα επηρεάσουν παγκοσμίως τη μελλοντική ζήτηση εργασίας και θα μπορούσαν να δημιουργήσουν ζήτηση για εκατομμύρια θέσεις εργασίας έως το 2030 είναι:

 • η αύξηση της υγειονομικής περίθαλψης και φροντίδας για άλλους στην γηράσκουσα κοινωνία
 • οι επενδύσεις σε ενέργεια – η ανάγκη για αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και αντιμετώπιση κλιματικών προκλήσεων.
 • οι επενδύσεις σε τεχνολογία, υποδομές και κτίρια
 • η αύξηση των εισοδημάτων και της κατανάλωσης, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες,

Οι τεχνολογίες αυτοματισμού, συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής νοημοσύνης και της ρομποτικής, θα αποφέρουν σημαντικά οφέλη για τους χρήστες, τις επιχειρήσεις και τις οικονομίες, με αποτέλεσμα την ενίσχυση της παραγωγικότητας την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, λόγω της ζήτησης και της δημιουργίας νέων τύπων επαγγελμάτων που ίσως δεν υπήρχαν πριν, όπως συνέβη ιστορικά..

Από την άλλη όμως, η αυτοματοποίηση θα προκαλέσει πτώση σε μερικά επαγγέλματα, αλλά θα αλλάξει πολύ περισσότερα, καθώς για το 60% των επαγγελμάτων, τουλάχιστον το 1/3 των δραστηριοτήτων τους θα μπορούσαν να αυτοματοποιηθούν. Το MGI διαπιστώνει χαρακτηριστικά ότι περίπου οι μισές αμειβόμενες δραστηριότητες παγκοσμίως θα μπορούσαν θεωρητικά να αυτοματοποιηθούν, ενώ πολύ λίγα επαγγέλματα – λιγότερο από 5% – συνίστανται εξ ολοκλήρου σε δραστηριότητες που μπορούν να αυτοματοποιηθούν πλήρως.

Οι δραστηριότητες που είναι περισσότερο ευαίσθητες στον αυτοματισμό περιλαμβάνουν θέσεις εργασίας σε προβλέψιμα περιβάλλοντα ή επαγγέλματα ρουτίνας όπως, η λειτουργία μηχανημάτων, η προετοιμασία γρήγορου φαγητού, η συλλογή και η επεξεργασία δεδομένων κλπ.

Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ακόμη και όταν ορισμένα καθήκοντα είναι αυτοματοποιημένα, η απασχόληση στα επαγγέλματα αυτά μπορεί να μην παρακμάζει, αλλά οι εργαζόμενοι μπορούν να εκτελούν νέα καθήκοντα. Επιπλέον, η απασχόληση στα επαγγέλματα αυτά μπορεί επίσης να αυξηθεί, εάν η συνολική ζήτηση για το επάγγελμα αυτό φτάσει αρκετά ώστε να ξεπεράσει τα ποσοστά αυτοματοποίησης.

Ο αυτοματισμός θα έχει μικρότερο αντίκτυπο στις θέσεις εργασίας που περιλαμβάνουν τη διαχείριση των ανθρώπων, την εφαρμογή εμπειρογνωμοσύνης και εκείνων που αφορούν κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, όπου οι μηχανές δεν μπορούν να «φτάσουν» τις ανθρώπινες επιδόσεις. Οι θέσεις εργασίας σε απρόβλεπτα περιβάλλοντα – επαγγέλματα όπως οι κηπουροί, οι υδραυλικοί ή οι πάροχοι παιδικής φροντίδας και φροντίδας ηλικιωμένων – θα παρατηρήσουν επίσης γενικά λιγότερη αυτοματοποίηση μέχρι το 2030, επειδή είναι δύσκολο να αυτοματοποιηθούν τεχνικά.

Η αυτοματοποίηση θα δημιουργήσει επίσης νέα επαγγέλματα που δεν υπάρχουν σήμερα, όπως είχε κάνει η εμφάνιση της τεχνολογίας στο παρελθόν.

Σε όλες τις χώρες, οι κατηγορίες με το υψηλότερο ποσοστό αύξησης της απασχόλησης χωρίς αυτοματοποίηση περιλαμβάνουν:

 • τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης.
 • τους επαγγελματίες όπως μηχανικοί, επιστήμονες, λογιστές και αναλυτές.
 • τους επαγγελματίες πληροφορικής και άλλοι ειδικοί τεχνολογίας.
 • τους διευθυντές και στελέχη, των οποίων η εργασία δεν μπορεί εύκολα να αυτοματοποιηθεί
 • τους εκπαιδευτικούς, ιδίως στις αναδυόμενες οικονομίες με νέους πληθυσμούς
 • τα «δημιουργικά» επαγγέλματα – μια μικρή αλλά αυξανόμενη κατηγορία καλλιτεχνών, εκτελεστών και διασκεδαστών που θα είναι σε ζήτηση – καθώς τα αυξανόμενα εισοδήματα δημιουργούν μεγαλύτερη ζήτηση για αναψυχή και αναψυχή.
 • τους κατασκευαστές και τα συναφή επαγγέλματα, τα οποία θα αυξηθούν επίσης, λόγω υψηλότερων επενδύσεων σε υποδομές και κτίρια.
 • τις χειρωνακτικές εργασίες και εργασίες σέρβις σε απρόβλεπτα περιβάλλοντα, οι οποίες θα αυξηθούν, όπως οι βοηθοί υγείας και οι κηπουροί.

Οι προηγμένες οικονομίες ενδέχεται επίσης να παρατηρήσουν μείωση της απασχόλησης σε επαγγέλματα που είναι πιο ευαίσθητα στον αυτοματισμό. Αυτά περιλαμβάνουν:

 • επαγγέλματα υποστήριξης γραφείων, όπως γραμματείς γραμματέων, βοηθούς γραφείων και χρηματοοικονομικά και λογιστικά τμήματα,
 • ορισμένες εργασίες αλληλεπίδρασης με τους πελάτες, όπως οι εργαζόμενοι σε ξενοδοχεία και ταξιδιωτικά πρακτορεία, οι ταμίες και οι εργαζόμενοι στον τομέα των υπηρεσιών διατροφής,
 • ένα ευρύ φάσμα εργασιών που πραγματοποιούνται σε προβλέψιμα περιβάλλοντα, όπως οι εργαζόμενοι στη γραμμή συναρμολόγησης, στην προετοιμασία τροφίμων, τους οδηγούς και τους φορείς εκμετάλλευσης γεωργικών και άλλων ειδών εξοπλισμού.

Ειδικότερα και σύμφωνα με τους καταλυτικούς παράγοντες που αναδεικνύει το MGI:

 • Η γήρανση των πληθυσμών θα επηρεάσει την απασχόληση παγκοσμίως, καθώς μέχρι το 2030, θα υπάρχουν τουλάχιστον 300 εκατομμύρια περισσότεροι άνθρωποι ηλικίας 65 ετών και άνω από εκείνους που υπήρχαν το 2014. Με την ηλικία των ανθρώπων, τα πρότυπα δαπανών τους μετατοπίζονται, με έντονη αύξηση των δαπανών για την υγειονομική περίθαλψη και άλλες προσωπικές υπηρεσίες. Αυτό θα δημιουργήσει σημαντική ζήτηση για μια σειρά επαγγελμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ιατρών, των νοσοκόμων και των τεχνικών υγείας, αλλά και των βοηθών για την υγεία στο σπίτι, των βοηθών προσωπικής φροντίδας και των βοηθών νοσοκόμων σε πολλές χώρες, ενώ μειώνει τη ζήτηση για παιδίατρους και καθηγητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σε παγκόσμιο επίπεδο, το MGI εκτιμά ότι η φροντίδα της υγείας και οι σχετικές θέσεις εργασίας από τη γήρανση και τα αυξανόμενα εισοδήματα θα μπορούσαν να αυξηθούν κατά 80 εκατομμύρια έως 130 εκατομμύρια μέχρι το 2030.
 • Οι επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενεργειακή απόδοση και προσαρμογή του κλίματος. Οι επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως οι αιολικές και ηλιακές τεχνολογίες, οι τεχνολογίες ενεργειακής απόδοσης και η προσαρμογή και ο μετριασμός της αλλαγής του κλίματος, μπορούν να δημιουργήσουν νέα ζήτηση για εργαζόμενους σε μια σειρά επαγγελμάτων, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής, της επισκευής και της εγκατάστασης. Στο σενάριο της τάσης μας, διαμορφώνουμε τη μελλοντική ανάπτυξη θέσεων εργασίας με βάση τις ήδη ανακοινωθείσες προθέσεις πολιτικής για την ενεργειακή απόδοση και τις απαιτούμενες επενδύσεις για την επίτευξη αυτών των στόχων. Για ένα βήμα προς τα πάνω, χρησιμοποιούμε πιο φιλόδοξους στόχους, οι χώρες θα πρέπει να πλησιάσουν εκπληρώνοντας τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει για τη συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα. Οι επενδύσεις αυτές θα μπορούσαν να δημιουργήσουν μέχρι και δέκα εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας στο σενάριο της τάσης και έως και δέκα εκατομμύρια πρόσθετες θέσεις εργασίας σε παγκόσμιο επίπεδο στο σενάριο επιτάχυνσης.
 • Η ανάπτυξη της τεχνολογίας θα αυξήσει τις θέσεις εργασίας που σχετίζονται με τις νέες τεχνολογίες. Αυτές οι εργασίες περιλαμβάνουν επιστήμονες υπολογιστών, μηχανικούς και διαχειριστές πληροφορικής. Οι συνολικές δαπάνες για την τεχνολογία θα μπορούσαν να αυξηθούν κατά περισσότερο από 50 τοις εκατό μεταξύ 2015 και 2030. Περίπου οι μισές θα αφορούν τις υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών, τόσο εντός της επιχείρησης πληροφορικής εντός των επιχειρήσεων όσο και εξωτερικές ή outsourced τεχνολογικές θέσεις εργασίας συμβούλων. Ο αριθμός των ατόμων που απασχολούνται σε αυτά τα επαγγέλματα είναι μικρός σε σύγκριση με εκείνους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης ή των κατασκευών, αλλά είναι επαγγέλματα υψηλού μισθού. Μέχρι το 2030, το MGI εκτιμά ότι αυτή η τάση θα μπορούσε να δημιουργήσει 20 έως 50 εκατομμύρια θέσεις εργασίας παγκοσμίως.
 • Η ανάγκη για αύξηση επενδύσεων (περίπου 3,8% του ΑΕΠ ετησίως ή κατά μέσο όρο 3,3 τρισεκατομμύρια δολάρια ετησίως, έναντι 2,5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων επί του παρόντος) σε υποδομές και κτίρια για την κάλυψη των κενών υποδομής και των ελλείψεων στέγασης μπορεί να αυξήσει τις θέσεις εργασίας σε αυτό τον τομέα, τόσο στις αναπτυσσόμενες χώρες που ασχολούνται με την αστικοποίηση και την εκβιομηχάνιση, όσο και τις προηγμένες οικονομίες που χρειάζεται να ενεργήσουν για τη διατήρηση της υποδομής και των κτιρίων τους. Η αύξηση των εισοδημάτων δημιουργεί επίσης ζήτηση για περισσότερα και υψηλότερα ποιοτικά κτίρια. Και οι δύο παράγοντες θα μπορούσαν να δημιουργήσουν νέα ζήτηση, κυρίως στον τομέα των κατασκευών, για έως και 80 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στο σενάριο της τάσης και, σε ορισμένες περιπτώσεις, δυνητικά μέχρι 200 ​​εκατομμύρια παγκοσμίως στο σενάριο επιτάχυνσης. Αυτές οι εργασίες περιλαμβάνουν αρχιτέκτονες, μηχανικούς, ξυλουργούς και άλλους ειδικευμένους επαγγελματίες, καθώς και κατασκευαστές, χειριστές μηχανημάτων και άλλες θέσεις εργασίας με χαμηλότερες απαιτήσεις δεξιοτήτων.
 • Η αύξηση των εισοδημάτων και της κατανάλωσης, ιδίως στις αναδυόμενες οικονομίες θα παίξει σημαντικό ρόλο στις εργασιακές εξελίξεις. Σύμφωνα με προηγούμενες έρευνες του MGI, 1 δισεκατομμύριο περισσότεροι άνθρωποι θα εισέλθουν στην κατηγορία κατανάλωσης έως το 2025. Χρησιμοποιώντας εξωτερικές μακροοικονομικές προβλέψεις, εκτιμούμε ότι η παγκόσμια κατανάλωση θα μπορούσε να αυξηθεί κατά 23 τρισεκατομμύρια δολάρια μεταξύ 2015 και 2030 και τα περισσότερα από αυτά θα προέλθουν από τις αναπτυσσόμενες τάξεις κατανάλωσης αναδυόμενες οικονομίες. Καθώς τα εισοδήματα αυξάνονται, οι καταναλωτές δαπανούν περισσότερο σε όλες τις κατηγορίες. Αλλά τα πρότυπα των δαπανών μετατοπίζονται επίσης, δημιουργώντας περισσότερες θέσεις εργασίας σε τομείς όπως τα διαρκή καταναλωτικά αγαθά, οι δραστηριότητες αναψυχής, οι χρηματοπιστωτικές και τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, η στέγαση, η υγειονομική περίθαλψη και η εκπαίδευση. Οι επιπτώσεις αυτών των νέων καταναλωτών θα γίνουν αισθητές όχι μόνο στις χώρες όπου παράγεται το εισόδημα αλλά και στις οικονομίες που εξάγουν σε αυτές τις χώρες. Σε παγκόσμιο επίπεδο, εκτιμούμε ότι 300 εκατομμύρια έως 365 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας θα μπορούσαν να δημιουργηθούν από την επίδραση των αυξανόμενων εισοδημάτων.

Placeholder ImageΩς νέα δυναμική τάση εμφανίζεται η «εμπορική προώθηση» μη αμειβόμενης οικιακής εργασίας, δηλαδή η δυνατότητα να πληρώσουμε για υπηρεσίες που αντικαθιστούν τις επί του παρόντος μη αμειβόμενες και κυρίως οικιακές εργασίες – συμπεριλαμβανομένου του μαγειρέματος, της φροντίδας των παιδιών και του καθαρισμού. Αυτή η αποκαλούμενη εμπορική προώθηση μη προηγουμένως αμειβόμενης εργασίας είναι ήδη διαδεδομένη στις προηγμένες οικονομίες και η αυξανόμενη συμμετοχή γυναικών στο εργατικό δυναμικό παγκοσμίως μπορεί να επιταχύνει την τάση. Περίπου το 75% της συνολικής μη αμειβόμενης φροντίδας στον κόσμο πραγματοποιείται από γυναίκες και ανέρχεται σε 10 τρισεκατομμύρια δολάρια ανά έτος, σχεδόν ισοδύναμο με το 13% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Ατομικές αποφάσεις εντός του νοικοκυριού για χρήση υπηρεσιών πληρωμών ή κρατικών επενδύσεων για την παροχή παιδικής μέριμνας κατά την προσχολική ηλικία θα μπορούσαν να συμβάλουν στην ανάπτυξη αυτή Το MGI ότι θα μπορούσε να θέσει σε εμπορία 50 εκατομμύρια έως 90 εκατομμύρια θέσεις εργασίας άνευ αποδοχών παγκοσμίως, κυρίως σε επαγγέλματα όπως η παιδική μέριμνα, η παιδική εκπαίδευση, ο καθαρισμός, το μαγείρεμα και η κηπουρική.

Τέλος σύμφωνα με το MGI, το εργατικό δυναμικό παγκοσμίως που θα αντιμετωπίσει πολλαπλές μεταβάσεις θα είναι τεράστιο. Ακόμη και αν υπάρχει αρκετή δουλειά για να εξασφαλιστεί η πλήρης απασχόληση έως το 2030, θα υπάρξουν μεγάλες μεταβάσεις παρόμοιες ή και μεγαλύτερες των ιστορικών μετατοπίσεων από τη γεωργία στη μεταποίηση στις (αρχές της δεκαετίας του 1900 στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη και πιο πρόσφατα στην Κίνα). Η εκτίμηση είναι ότι από 400 ως 800 εκατομμύρια άτομα θα μπορούσαν να εκτοπιστούν από την αγορά εργασίας λόγω της αυτοματοποίησης και θα πρέπει να βρεθούν νέες θέσεις εργασίας μέχρι το 2030 σε ολόκληρο τον κόσμο. Τα σενάρια πρόβλεψης του MGI μέχρι το 2030 δείχνουν ότι από τους εκτοπισμένους εργαζόμενους τα 75 εκατομμύρια έως 375 εκατομμύρια (3-14% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού) θα πρέπει να αλλάξουν επαγγελματικές κατηγορίες και να μάθουν νέες δεξιότητες, σε περίπτωση γρήγορης υιοθέτησης αυτοματισμού. Αντίθετα με τις προηγούμενες μεταβάσεις, στις οποίες οι νέοι εγκατέλειψαν αγροκτήματα και μετακόμισαν στις πόλεις για βιομηχανικές θέσεις εργασίας, η πρόκληση, ειδικά στις προηγμένες οικονομίες, θα είναι η επανεκπαίδευση των εργαζομένων. Εάν η μετάβασή τους σε νέες θέσεις εργασίας είναι αργή, η ανεργία μπορεί να αυξηθεί και να επιβραδύνει την αύξηση των μισθών. Η αυτοματοποίηση θα απαιτήσει μεγαλύτερη προσαρμοστικότητα από τους εργαζόμενους εκπαίδευση στο χώρο εργασίας για την ανάπτυξη των νέων απαιτούμενων δεξιοτήτωνκαι το σημαντικότερο – δεξιότητες που είναι δύσκολο να αυτοματοποιηθούν – π.χ. κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες, δημιουργικότητα, γνωστικές ικανότητες υψηλού επιπέδου.

Όμως, ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ;

Σήμερα, αυξάνεται η ανησυχία για το κατά πόσο θα υπάρχουν αρκετές θέσεις εργασίας για τους εργαζόμενους, ως απόρροια της αυτοματοποίησης. Φυσικά, οι αγορές εργασίας προσαρμόζονται στις μεταβολές της ζήτησης για εργαζόμενους λόγω των τεχνολογικών αλλαγών. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του MGI το 8 – 9% της ζήτησης εργασίας το 2030 θα είναι σε νέους τύπους επαγγελμάτων που δεν υπήρχαν πριν. Επομένως, με επαρκή οικονομική ανάπτυξη, καινοτομία και επενδύσεις, μπορεί να υπάρξει αρκετή δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για να αντισταθμιστεί ο αντίκτυπος της αυτοματοποίησης. Όμως, μια μεγαλύτερη πρόκληση θα είναι να εξασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες και υποστήριξη για τη μετάβαση σε νέες θέσεις εργασίας. Οι χώρες που δεν μπορούν να διαχειριστούν αυτήν τη μετάβαση θα μπορούσαν να δουν αύξηση της ανεργίας και μείωση των μισθών.

Συνεπώς, οι υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής και οι ηγέτες των επιχειρήσεων θα χρειαστεί να επωφεληθούν από τα οφέλη της αυτοματοποίησης και, ταυτόχρονα, να αντιμετωπίσουν τις μεταβάσεις των εργαζομένων που επιφέρουν αυτές οι τεχνολογίες. Η εκπαίδευση εντός της εργασίας για ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και η παροχή βοήθειας σε άτομα που μεταβαίνουν από φθίνοντα επαγγέλματα σε αναπτυσσόμενα θα αποτελέσουν προκλήσεις μεγάλης κλίμακας.

Φωτεινή Βλαχάκη, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας

Εντάχθηκαν στον κλάδο εκπαιδευτικών ΠΕ04.04 Βιολόγων

αρχείο λήψης

Σύμφωνα με Προεδρικό Διάταγμα που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης:

Οι απόφοιτοι του τμήματος «Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ανεξαρτήτως του έτους αποφοίτησής τους εντάσσονται στον κλάδο εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΑΤ4, ο οποίος προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 8 περ. δ’ του ν.1566/1985 (Α’ 167) και βάσει του άρθρου 15 του ν. 1586/1986 (Α’ 37) μετονομάστηκε σε κλάδο ΠΕ4, ειδικότητας Βιολόγων (κωδ. 04), για την κάλυψη των διδασκόμενων μαθημάτων του οικείου κλάδου.
Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το Προεδρικό Διάταγμα

Ιδρύεται νέο τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

αρχείο λήψης

Τρέχουν οι εξελίξεις για την συγκρότηση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, καθώς φαίνεται ότι υπήρξε πράσινο φως από την συνάντηση του Υπουργού Παιδείας με τους προέδρους των τμημάτων του ΑΤΕΙ Αθήνας, Αισθητικής και Κοσμητολογίας, Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας , Ιατρικών Εργαστηρίων, Οδοντικής Τεχνολογίας και Οπτικής – Οπτομετρίας  και στη συνέχεια  με τους εκπροσώπους των επαγγελματικών φορέων τους.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας η δεύτερη συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε κλίμα συναίνεσης πραγματοποιήθηκε μεταξύ του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κώστα Γαβρόγλου με τους Προέδρους των Τμημάτων του ΑΤΕΙ Αθήνας, Αισθητικής και Κοσμητολογίας, Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας , Ιατρικών Εργαστηρίων, Οδοντικής Τεχνολογίας και Οπτικής – Οπτομετρίας  και στη συνέχεια  με τους εκπροσώπους των επαγγελματικών φορέων τους.

Συγκρότηση τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών

Έγινε διεξοδική συζήτηση πάνω στην πρόταση του Υπουργείου σχετικά με τη δυνατότητα ίδρυσης Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Υπήρξε ευρεία συμφωνία ότι είναι δυνατή η διαμόρφωση προγράμματος σπουδών  και  άρα αρχίζει η συγκρότηση του Τμήματος.

Επιπλέον συμφωνήθηκε η αναγραφή των κατευθύνσεων στο πτυχίο και η πλήρης κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων.

Απαιτητική διαδικασία

Πάνω στα πτυχία των νέων αποφοίτων του νέου τμήματος θα αναγράφεται στο πτυχίο η κατεύθυνση

Τα πέντε τμήματα με τη μορφή των κατευθύνσεων θα  διατηρήσουν τα σημερινά επαγγελματικά δικαιώματα. Στους αποφοίτους θα χορηγείται πτυχίο Βιοϊατρικών Επιστημών, στο οποίο θα αναγράφεται και η κατεύθυνση.

alfavita.gr